Niezawodność systemu centralnego smarowania

Nasza metoda działa na zasadzie kaskady: każdy krok opiera się na informacjach zebranych w poprzednim ruchu. Rezultatem jest zaplanowane, wystandaryzowane i powtarzalne podejście, które zapewnia sukces przy jednoczesnej redukcji kosztów i związanej z tym siły roboczej.

Różne etapy procesu można podzielić na 4 fazy. Faza audytu jest warunkiem wstępnym do opracowania planu smarowania.

Faza 0: Analiza

Ten pierwszy krok polega na ocenie wydajności praktyk smarowania obecnie stosowanych w jednostce produkcyjnej. Ocena ta jest niezbędna, ponieważ pozwala wyznaczyć jasno określone cele postępu, ale także służyć jako punkt odniesienia dla przyszłych ulepszeń.

Analiza ta opiera się na wywiadach (otwartych dyskusjach) prowadzonych z pracownikami na wszystkich poziomach hierarchii. Raport z tych dyskusji zostanie przetransponowany w naszym narzędziu do przetwarzania: lista ponad 150 pytań sklasyfikowanych w 12 osiach. Każde pytanie zostanie przypisane do ważenia (jeśli to konieczne), a także odpowiedzi pozytywnej (1) lub negatywnej (0). Następnie obliczana jest średnia wartość na oś.

Poniżej lista analizowanych osi:

 • Standaryzacja, konsolidacja i zakup smarów
 • Przechowywanie i obsługa smarów
 • Plan analizy smaru
 • Procedury pobierania próbek do analizy smarów
 • Kontrola zanieczyszczeń stałych i ciekłych
 • Szkolenia i wiedza personelu zajmującego się smarowaniem
 • Praktyki smarowania i dosmarowywania
 • Zarządzanie programem
 • Procedury
 • Cele i oceny
 • Kontrola wycieków
 • Ciągła poprawa

Każda oś stanowi filar w twoim systemie zarządzania smarowaniem, będziesz mieć pod koniec audytu jasny i pragmatyczny widok twoich mocnych stron, twoich słabych punktów, celów dostosowanych do twojej rzeczywistości, jak również plan działania, który należy wykonać by osiągnąć te cele.

Faza 1: Przegląd

Ta faza polega na aktualizacji listy wszystkich maszyn objętych planem smarowania, odwiedzaniu ich pojedynczo i ocenie smarowania każdego elementu w warunkach rzeczywistych.

Ta pozycja zawiera wyciąg, w formacie programu Excel, z całego parku maszynowego. Dla każdego systemu zebrane informacje to:

 1. Funkcjonalne odnośniki (numer stacji);
 2. Lokalizacja (obszar, budynek, pokój, piętro, itp.);
 3. Liczba punktów samrowania;
 4. Ilość środka smarnego;
 5. Rodzaj smaru (specyfikacje producenta).

Inwentaryzacja ta pozwala określić podstawowe potrzeby każdego urządzenia.

Każdy smarowany element maszyny jest następnie wymieniony jako punkt smarowania, a każdy punkt zaimplementowany w naszej bazie danych ma następującą charakterystykę:

 1. Wybór smaru;
 2. Częstotliwość smarowania (opróżnianie, dodawanie smaru, dodawanie oleju itp.);
 3. Metoda smarowania;
 4. Zalecana filtracja;
 5. Zalecany eksykator;
 6. Częstotliwość próbkowania.

Uwaga: Nie wszystkie te funkcje są wymagane we wszystkich punktach smarowania.

 

Faza 2: Implementacja planu smarowania

Wdrożenie planu na miejscu jest kluczem do skuteczności wydajnego i opłacalnego programu smarowania. Integruje nowo zdefiniowane procedury z istniejącymi procedurami konserwacji, aby zapewnić płynne przejście od starych do nowych praktyk.

Uwaga: wszystkie nasze produkty są napisane zgodnie z szablonami danych podstawowych, aby ułatwić integrację w CMMS.

Realizacja planu odbywa się na kilku etapach.

1. Kształtowanie procedur

Podczas tej fazy generowane są procedury oparte na najlepszych praktykach smarowania. Ta faza jest zorganizowana zgodnie z metodami I-care, aby zagwarantować wydajność i skuteczność przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego do jej ukończenia.

Celem tych procedur jest stworzenie dokumentu referencyjnego, z wyszczególnieniem krok po kroku, w jaki sposób zostaną wykonane zadania smarowania, a to w celu dopasowania najlepszych praktyk stosowanych w tej branży. Zdjęcia i ilustracje są zawarte w tych dokumentach, aby szybko zapoznać się z zadaniami do wykonania.

Uproszczone arkusze robocze zorientowane na realizację zadania są wydawane równolegle. Dokumenty te można łatwo zintegrować z zamówieniami prewencyjnymi i predykcyjnymi.

2. Wyznaczenie procedur

Ten krok umożliwia integrację kompletnych i skróconych procedur z istniejącymi programami zarządzania konserwacją. W ten sposób można zoptymalizować siłę roboczą, eliminując zadania o niskiej wartości dodanej.

3. Modyfikacja sprzętowa

Wprowadzenie jakościowego smarowania nieuchronnie wymaga adaptacji krytycznego sprzętu dla lepszej łatwości konserwacji i niezawodności. Ten etap obejmuje, na przykład, dodanie / modyfikację elementu w celu poprawy opróżniania, ponownego napełniania, czyszczenia, filtracji, rutynowej kontroli lub pobierania próbek. Wszystkie ulepszenia zostaną zaproponowane, ale w tej ofercie nie uwzględniono modyfikacji sprzętu.

4. Ściezki smarowania i podział zadań 

Ostatnim krokiem jest przeniesienie procedur do ścieżek smarowania, aby umożliwić planowanie pracy. W zależności od praktyk produkcji tworzone są dzienne, tygodniowe lub miesięczne trasy w zależności od rodzaju zadania do wykonania (opróżnianie, ponowne napełnianie, wymiana filtra ...), położenie maszyn, rodzaj środka smarnego i zalecane częstotliwości.

Ścieżki te pozwalają oszacować niezbędną siłę roboczą dla każdej z nich.